About us

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

Employment Information

Quản Lý Lớp Anh Ngữ (Ocean Edu Triệu Sơn - Thanh Hóa)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 11,000,000 - 13,000,000 VND
Deadline to apply 31/03/2023
Industry Customer Service , Education /Training , Interpreter/ Translator

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 22 Mil - 30 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thanh Hoa

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 11 Mil - 13 Mil VND

  • Thanh Hoa