About us

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Employment Information

[RB] Chuyên viên Tư vấn khách hàng - RB - MSB - 1S031

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/10/2020
Industry Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Location

Hai Phong

Hai Duong

Quang Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong | Quang Ninh | Hai Duong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Hai Phong | Quang Ninh | Hai Duong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Duong | Hai Phong | Quang Ninh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Quang Ninh | Hai Phong | Hai Duong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ Competitive

 • Hai Phong | Hai Duong | Quang Ninh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 7,4 Tr - 10,4 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Quang Ninh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Quang Ninh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Quang Ninh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Hai Phong