language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Receivable Accountant/ Kế toán doanh thu

CÔNG TY TNHH AHM LIFESTYLES-CREATIVE HOSPITALITY
Updated: 18/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Posts customer payments by recording bank and credit card transactions / Gửi thanh toán của khách hàng bằng cách ghi lại thẻ tín dụng và các giao dịch ngân hàng.

- Posts revenues by verifying and entering transactions to accounting system/ Đăng doanh thu bằng cách xác minh và nhập giao dịch vào hệ thống kế toán

- Updates receivables by totaling unpaid invoices/ cập nhật các khoản phải thu bằng cách tổng hợp các hóa đơn chưa thanh toán

- Maintains records of invoices, debits, and credits/ Duy trì hồ sơ hóa đơn, ghi nợ và tín dụng

- Verifies validity of account discrepancies by obtaining and investigating information from sales, trade promotions, customer service departments, and from customers

Xác minh tính hợp lệ của chênh lệch tài khoản bằng cách lấy và điều tra thông tin từ bán hàng, xúc tiến thương mại, bộ phận dịch vụ khách hàng và từ khách hàng.

- Resolves valid or authorized deductions by entering adjusting entries/ Giải quyết các khoản khấu trừ hợp lệ hoặc được ủy quyền bằng cách nhập các mục điều chỉnh.

- Summarizes receivables by maintaining invoice accounts; coordinating monthly transfer to accounts receivable account; verifying totals; preparing report/ Tóm tắt các khoản thu bằng cách duy trì tài khoản hóa đơn, phối hợp chuyển khoản hàng tháng vào tài khoản phải thu; xác minh tổng số, chuẩn bị báo cáo.

- Assist in month-end, quarter-end and year-end closing procedures/ Hỗ trợ các thủ tục kết thúc tháng, quý và năm

- Assist in other tasks required by Chief Accountant and by General Manager/ Hỗ trợ các công việc khác được yêu cầu bởi kế toán trưởng và giám đốc

Job Requirement

-  Bachelor’s degree in Accounting, Finance/ bằng cử nhân tài chính, kế toán

-  At least 1 years’ experience in F&B indus try/ ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở ngành F&B

-  Ability to listen, communicate (written and verbal) in English/ Khả năng nghe, giao tiếp (viết và nói) bằng Tiếng anh

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 22 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH AHM LIFESTYLES-CREATIVE HOSPITALITY

AHM Lifestyles là một công ty F&B với 20 năm kinh nghiệm trong và ngoài nước, với định hướng mang lại những dự án độc đáo từ các thương hiệu F&B...Detail

Receivable Accountant/ Kế toán doanh thu

CÔNG TY TNHH AHM LIFESTYLES-CREATIVE HOSPITALITY

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts