language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

IDS Medical Systems (Vietnam)

Sale Admin (Nhân Viên Làm Hồ Sơ Thầu)

IDS Medical Systems (Vietnam)
Updated: 15/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Know the state's regulations on bidding/ Biết các quy định của nhà nước về đấu thầu

- Making domestic and international bidding packages (preparing both capacity and product)/ Làm gói thầu trong nước và quốc tế (chuẩn bị cả hồ sơ năng lực và sản phẩm)

- Monitoring the progress, receiving and processing information arising in the bidding process/ Theo dõi tiến độ, tiếp nhận và xử lý thông tin phát sinh trong quá trình đấu thầu

- Preparing fully, available documents offering hard files, soft files such as catalogs, translations, specifications, .../ Chuẩn bị đầy đủ, các tài liệu có sẵn cung cấp các tệp cứng, tệp mềm như danh mục, bản dịch, thông số kỹ thuật, ...

- Prepare documents and papers to support the business department such as quotes, dispatches, minutes .../ Chuẩn bị tài liệu và giấy tờ để hỗ trợ bộ phận kinh doanh như báo giá, công văn, biên bản ...

- Read and translate documents provided by the company; Learn more about market demand, competitors/ Đọc và dịch các tài liệu do công ty cung cấp; Tìm hiểu thêm về nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Managing and updating bid information to make reports/ Quản lý và cập nhật thông tin giá thầu để lập báo cáo

- Manage room papers and documents according to room and company regulations/ Quản lý giấy tờ và tài liệu phòng theo quy định của phòng và công ty

- Report daily work, weekly as prescribed/ Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần theo quy định.

- Perform other duties as required by the Team Leader, Manager, or Board of Directors/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm, Quản lý hoặc Ban giám đốc.

Job Requirement

- Tốt nghiệp ĐH trở lên, văn bằng chính quy / University degree or higher, formal diploma

At least 2 years' experience in a medical equipment / Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm linh vực thầu thiết bị y tế)

- English: Ability to reading and writting in English / Tiếng Anh: Khả năng đọc hiểu và viết tiếng anh.

- Team work and Collaboration/ Làm việc nhóm và cộng tác tốt

- Good at computer skills/ Sử dụng vi tính thành thạo 

- Có kiến thức và kinh nghiệm về các sản phẩm trong lĩnh vực y tế. Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh/ Good knowledge and experience on products in medical equipment. Ability to read and understand technical documents in English

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 45
 • Job type : Permanent

Company Overview

IDS Medical Systems (Vietnam)

www.idsmed.comCompany size: 250
idsMED Group  is one of the largest integrated solutions providers of medical equipment, supplies and services in Asia.  idsMED Group  has...Detail

Sale Admin (Nhân Viên Làm Hồ Sơ Thầu)

IDS Medical Systems (Vietnam)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts