SALES ADMIN CUM ERP PROJECT SECRECTARY / THƯ KÝ KINH DOANH VÀ DỰ ÁN ERP

Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  29/05/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

Merchandising / Quản lý đơn hàng

· In charge of contracts and quotations; follow up orders and services to Key Accounts customers, including Pre-sales and After-sales processes. / Phụ trách hợp đồng và báo giá; theo dõi đơn hàng và dịch vụ cho khách hàng Key Accounts, bao gồm các quy trình trước và sau khi bán hàng

· Co-operated with Planning Team to synthesize forecast reports and assist Sales manager in control demand forecast and supply plan. / Phối hợp với bộ phận kế hoạch để tổng hợp các báo cáo dự báo và hỗ trợ Trưởng phòng kinh doanh kiểm soát dự báo nhu cầu và kế hoạch cung ứng

· Synthesizing various reports from Sales and Service, Call Center and make daily/weekly/monthly reports according to the Sales Manager’s requirement (turnover, KPI, pricing, costs…). / Tổng hợp các loại báo cáo từ nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tổng đài điện thoại và lập báo cáo hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng theo yêu cầu của Trưởng phòng kinh doanh (doanh thu, KPI, giá cả, chi phí, …)

· Preparing presentations, taking minutes, undertake other administrative supports to Sales Department in preparing activities for fairs/seminars/meeting with customers/partners. / Chuẩn bị các bài thuyết trình, biên bản, thực hiện các hỗ trợ hành chính khác cho Phòng kinh doanh trong việc chuẩn bị các hoạt động cho hội chợ / hội thảo / gặp gỡ khách hàng / đối tác.

ERP Key-user of Sales and Marketing related modules (CRM, web, call center, FFM,…). / Người dùng chính ERP của các mô-đun liên quan tới bán hàng và tiếp thị (CRM, web, tổng đài, FFM, …)

· Participate in ERP project implementation according to Manager’s assignment including preparing master data, testing and assist daily operation. / Tham gia triển khai dự án ERP theo sự phân công của Trưởng phòng bao gồm chuẩn bị dữ liệu tổng thể, kiểm tra và hỗ trợ vận hành hàng ngày

Sales and Marketing assistant activities / Hoạt động hỗ trợ bán hàng và tiếp thị

· Compile, implement and assist Manager in controlling the processes and regulations of SM department. / Biên soạn, thực hiện và hỗ trợ Người quản lý trong việc kiểm soát các quy trình và quy định của bộ phận SM

· Translate technical documentation into English and vice versa (if any). / Dịch tài liệu kỹ thuật sang tiếng Anh và ngược lại (nếu có).

Take part of annual Sales and Marketing Department’s activities including preparation for Sales Promotion, Exhibition, Market Research, Digital Marketing, Teambuilding, etc. / Tham gia các hoạt động hàng năm của Phòng Tiếp thị và Bán hàng, bao gồm chuẩn bị cho Quảng cáo Bán hàng, Triển lãm, Nghiên cứu Thị trường, Tiếp thị Kỹ thuật số, Teambuilding, v.v.

Job Requirement

·         College/University graduated with major related to Business Administration, Commercial, Foreign Trade, Accountant, Finance or Technology. / Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành liên quan đến Quản trị kinh doanh, Thương mại, Ngoại thương, Kế toán, Tài chính hoặc Công nghệ

·         Minimum 1 year experience in either planning or merchandising or inventory control or order processing. / Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong việc lập kế hoạch hoặc bán hàng hoặc kiểm soát hàng tồn kho hoặc xử lý đơn đặt hàng

·         English proficiency at 4 skills. Candidates with one of the following languages: Korean, Japanese, Chinese at intermediate level does not required high level of English. / Thành thạo tiếng Anh ở 4 kỹ năng. Ứng viên có một trong các ngoại ngữ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc trình độ trung cấp không yêu cầu trình độ tiếng Anh cao

·         Proficient in using MS Office, especially Excel and minimum one year experience using ERP, CRM or Accounting system is required. / Sử dụng thành thạo MS Office, đặc biệt là Excel và tối thiểu một năm kinh nghiệm sử dụng ERP, CRM hoặc hệ thống Kế toán

·         High responsibility, hard-working and service-minded. / Có trách nhiệm cao, chăm chỉ và có tinh thần phục vụ

Good communication and team-work and multi-tasking skills. / Giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm và đa tác vụ

More Information

 • Degree: College
 • Age: 23 - 32
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback