• Salary

  12 Mil - 15 Mil VND

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Team Leader / Supervisor

 • Deadline to apply

  28/02/2021

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Travel Abroad
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Cần tuyển 9 Sales Teamleader tại 9 tỉnh thành phố (HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt)
 • Lead sales team to approach customer in the assigned territory to achieve company target;/ Quản lý đội ngũ bán hàng tiếp cận khách hàng trong khu vực được giao để đạt được mục tiêu của công ty đề ra.
 • Actively approach targeted business clients and grab sales opportunities proactively to achieve targets;/ Tích cực tiếp cận các khách hàng và chủ động nắm bắt các cơ hội bán hàng để đạt được mục tiêu;
 • Support team member to handle problems with customers effectively;/ Hỗ trợ thành viên trong nhóm xử lý các vấn đề với khách hàng một cách hiệu quả;
 • Train members of your team and motivate team members to exceed expected goals/ Đào tạo các thành viên trong nhóm và thúc đẩy các thành viên trong nhóm vượt qua các mục tiêu mong đợi.

Job Requirement

 • 1-2 year - experience in managing sales team/ Có 1-2 năm kinh nghiệm quản lý nhóm bán hàng 
 • Fast learner and passion for sales/ Học hỏi nhanh và đam mê bán hàng
 • Customer relationship skill/ Kỹ năng quan hệ khách hàng
 • Leadership skill/ Kỹ năng lãnh đạo
 • Basic Salary: 12 -15million/ Lương cơ bản: 12-15 triệu
 • Commission: Details will discuss during the interview/ Hoa hồng: Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn
 • Allowance: Meals, Phone, Transport/ Phụ cấp: Tiền ăn, Điện thoại, Phương tiện đi lại
 • Total Income: At least 25 million (reaching 70-80% KPIs)/ Tổng thu nhập: Ít nhất 25 triệu (đạt 70-80% KPI)
 • Benefits:Details will discuss during the interview/ Quyền lợi: Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn
 • Training: 10- day- boot camp to train product, system and sales skill/ Đào tạo: 10 ngày - chương trình đào tạo để đào tạo sản phẩm, hệ thống và kỹ năng bán hàng
 • Working style: Joy, Empathy, Love, Trust, Freedom, and Liveliness/ Môi trường làm việc: Vui vẻ, Đồng cảm, Yêu thương, Tin cậy, Tự do và Dễ thương

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 23 - 35
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback