language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

https://gamudaland.com.vn/

Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure groups in Malaysia. For over two decades of... Detail

Senior Business Development Executive

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Assist Business Development Manager to source for real estate or land investment deals in the markets
 2. Analyze and evaluate the feasibility of interested projects;
 3. Prepare any approval papers for investment approvals;
 4. Regularly conduct competitors and catchment research;
 5. Develop good relationships with private companies or government bodies for developing potential investment opportunity and negotiate with them, if necessary;
 6. Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

---------------------------------------------

 1. Hỗ trợ Giám đốc phát triển kinh doanh về tìm kiếm nguồn cho bất động sản hoặc giao dịch đầu tư đất đai trên thị trường
 2. Phân tích và đánh giá tính khả thi của các dự án quan tâm;
 3. Chuẩn bị bất kỳ giấy tờ phê duyệt nào để phê duyệt đầu tư;
 4. Thường xuyên tiến hành các đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu lưu vực;
 5. Phát triển mối quan hệ tốt với các công ty tư nhân hoặc cơ quan chính phủ để phát triển cơ hội đầu tư tiềm năng và thương lượng với họ, nếu cần thiết;
 6. Bất kỳ nhiệm vụ nào khác có thể được quản lý theo thời gian.

Job Requirement

 1. Diploma / Degree in any field.
 2. Minimum 05 years working experience as Business Development for real estate company.
 3. Must be able to prepare project feasibility studies.
 4. Able to communicate with all levels of the management, energetic, assertive and able to achieve bottom line result.

-------------------------------------------------------

 1. Văn bằng / Bằng cấp trong bất kỳ lĩnh vực.
 2. Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh cho công ty bất động sản.
 3. Phải có khả năng chuẩn bị các nghiên cứu khả thi của dự án.
 4. Có khả năng giao tiếp với tất cả các cấp quản lý, năng động, quyết đoán và có thể đạt được kết quả cuối cùng.

More Information

 • Experience: 5 - 7 Years

People who applied to this job also applied to:

Senior Business Development Executive

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts