language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Senior Environment Executive

Công ty Cổ Phần Kizuna JV
Updated: 27/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Tham gia soạn thảo các tài liệu/ quy trình/ hướng dẫn nhằm quản lý công tác môi trường tại các khu nhà xưởng Kizuna

Compose document/process/guideline to manage effectively the environment activities in Kizuna factories.

- Đề xuất chương trình kiểm soát việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường tại các khu nhà xưởng Kizuna,

Propose the activities to control and comply with environmental protection regulations in Kizuna factories.

- Thực hiện các hoạt động trong chương trình kiểm soát này (kiểm soát chất lượng nước thải từ các doanh nghiệp, kiểm soát thu gom và xử lý các loại rác thải, thực hiện kiểm tra quan trắc (nếu cần)…) và định kỳ báo cáo kết quả kiểm soát việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Control the quality of wastewater of customers, control the collection and disposal of waste, test environmental monitoring (if necessary) and report results periodically.

- Tư vấn cho các doanh nghiệp trong khu nhà xưởng Kizuna các quy định pháp lý về bảo vệ môi trường, tư vấn giải pháp (nếu cần) và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng theo các quy định pháp lý môi trường này.

- Consult customers on the legal provisions on environmental protection, consult solutions (if necessary) and guide customer to comply with the provisions of law.

- Cung cấp các dịch vụ môi trường cho các doanh nghiệp trong khu nhà xưởng Kizuna, bao gồm các thủ tục pháp lý môi trường ban đầu (DTM/ Kế hoạch bảo vệ môi trường…), các dịch vụ liên quan công tác bảo vệ môi trường trong quá trình doanh nghiệp hoạt động (báo cáo giám sát môi trường định kỳ, đăng ký chủ nguồn thải, báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ….).

- Provide the environmental services to customers including: initial environmental legal procedures (DTM/ environmental protection plan,..), the services related to environmental protection during operation of customers (make periodic environmental monitoring report, waste source registration, periodic hazardous waste management report,…)

- Tìm kiếm, đánh giá và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp các dịch vụ liên quan môi trường (thu gom xử lý chất thải rắn/các chất thải nguy hại; tư vấn/thi công hệ thống xử lý nước thải/khí thải/ồn/rung…)

Search, evaluate and recommend the environmental suppliers (collection and disposal of solid waste / hazardous waste; Consult/ execute the disposal system of wastewater/emissions/ noise,…)

- Theo dõi, kiểm soát công việc của nhà cung cấp nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ môi trường như đã cam kết khách hàng của Kizuna.

Supervise and control suppliers to ensure progress and quality of environmental services as committed with customers

- Thiết lập và duy trì quan hệ tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên môn, nhằm đáp ứng kịp thời đúng quy định, có giải pháp xử lý hợp lý nhất cho khách hàng.

Establish and maintain a good relationship with State Management Agencies.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp lý liên quan

Regularly update legal documents relating to the environment

Job Requirement

- Bachelor's degree in the related field.

- Have deep knowledge about environment protection in Industrial park

- At least 3 years of working experience.

- Possess effective leadership, communication, interpersonal and organizational skills

- Fluent in English

BENEFITS:
☑ Official working hours are Monday to Friday, 8:00am to 4:20pm
☑ Good benefit policy: yearly company trip, annual health check, good working environment and other benefits
☑ International working environment, opportunity for training and promoting

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Kizuna JV

http://www.kizuna.vn
Kizuna is the pioneer of “Rental Serviced Factory” in Vietnam, offers our customers not only a solution for a business workplace but also services and...Detail

Senior Environment Executive

Công ty Cổ Phần Kizuna JV

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs