language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Sustainability Sourcing Assistant

Công Ty TNHH Synthite Việt Nam
Updated: 13/06/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

JOB PROFILE:

§ Preparing the database of the farmers having pepper cultivation under the current coffee program.

§ Weekly visits to the farms to collect the data on the crop stages.

§ Collect data from the collector on the quantity of the pepper bought from each farmer.

§ Provide training to farmers regarding good agriculture practice to be followed in their farms.

§ Preparation of reports.

§ Collecting samples from the pepper lots which have traceability to the farm levels.

§ Maintaining and sealing of the lots which are sampled, and once the lot is cleared, it should be loaded into the truck under the presence of the associate.

§ Updating the data collected from the field into the database for future reference.

§ Collecting the raw material samples and sending the same to the external lab for testing purpose.

§ Documentation of the whole process.

§ Field coordination

§ Sourcing of the raw material from the collectors/farmers and maintaining the traceability.

Chuẩn bị cơ sở dữ liệu của nông dân trồng tiêu theo chương trình trồng tiêu hữu cơ hiện tại.

§ Hàng tuần khảo sát các vườn tiêu để thu thập dữ liệu về các giai đoạn cây trồng.

§ Thu thập dữ liệu về số lượng từ đại lý thu mua tiêu mua của các hộ nông dân trong chương trình.

§ Đào tạo cho nông dân về thực hành nông nghiệp, theo dõi tiến độ thực hiện tại vườn tiêu của họ.

§ Chuẩn bị báo cáo

§ Thu thập các mẫu từ các lô tiêu có thể truy xuất nguồn gốc từ hộ nông dân

§ Theo dõi các lô được lấy mẫu cho đến khi lô hàng được đóng vào xe tải dưới sự giám sát của nhân viên Synthite

§ Cập nhật dữ liệu được thu thập từ thực tế vào cơ sở dữ liệu để tham khảo trong tương lai.

§ Thu thập các mẫu nguyên liệu thô và gửi đến phòng thí nghiệm cho mục đích thử nghiệm.

§ Làm tài liệu của toàn bộ quá trình.

§ Phối hợp khảo sát thực tế.

Tìm nguồn nguyên liệu từ người thu gom hoặc nông dân và duy trì khả năng truy xuất nguồn gốc.

Job Requirement

KEY ROLE – NHIỆM VỤ CHÍNH:

§  Sustainability initiatives - (Traceable /IPM) black pepper in Vietnam.

§  Supply chain management for projects/products identified for sustainable sourcing.

§  Operationalize the sustainability initiatives

 §  Quản lý chuỗi cung ứng cho các dự án / sản phẩm được xác định để tìm nguồn cung ứng bền vững.

§  Trực tiếp triển khai thực hiện chương trình hồ tiêu bền vững - Hạt tiêu đen (Tracizable / IPM) tại Việt Nam.

Theo dõi huấn luyện đào tạo người nông dân về chương trình bền vững

EDUCATIONAL QUALIFICATION:

  • Bachelor’s degree in any stream ( BSc agronomy would be preferable)
  • Fluent in Vietnamese and English ( Both oral and written)
  • Cử nhân bằng cấp trong bất kỳ ngành nào (tốt nghiệp ngành nông học sẽ là một lợi thế)
  • Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh (Cả nói và viết)

More Information

  • Degree: Intermediate
  • Age: 28 - 40
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Synthite Việt Nam

Company size: 10

Là chi nhánh tại Việt Nam của một tập đoàn kinh doanh gia vị hàng đầu tại Ấn Độ. 

Job tags / Skills: Trợ lý

Sustainability Sourcing Assistant

Công Ty TNHH Synthite Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts