Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/09/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

The purpose of this role:

 • i) will be representative Business Insights team on Tableau role between Vietnam and regional and
 • ii) support BI team in sales analysis, visualizing insights, designing dashboard and capability to logically plan calculations

Vị trí này sẽ

i) đại diện nhóm Phân Tích Kinh Doanh các vấn đề về Tableau giữa Việt Nam và bên vùng &

ii) hỗ trợ nhóm Phân Tích Kinh Doanh trong các vấn đề về tính toán, cung cấp dữ liệu báo cáo và phân tích cho phòng kinh doanh.

Responsibilities /Trách nhiệm

 • Coordinate with Region for all topics related to Tableau (mainly is to align and harmonize existing dashboards for local use).

Phối hợp với Vùng của Zuellig cho tất cả các vấn đề liên quan tới Tableau (chủ yếu là thống nhất và đồng bộ các dashboards đang có để thích hợp cho việc dùng nội bộ tại Việt Nam)

 • Actively propose and develop new Tableau dashboards based on business requirement in order to automate as max as possible tasks.

Chủ động nêu gợi ý và xây dựng các dashboards trên nền tảng Tableau phù hợp với các nhu cầu của việc kinh doanh để tự động hóa công việc của mọi người nhiều nhất có thể.

 • Train local users on how to use Tableau dashboards.

Giải thích và hướng dẫn người dùng về cách xem báo cáo trên Tableau

 • Prepare data, insights and reports for Business Review purpose (internal and external customers)

Cung cấp các số liệu, phân tích và báo cáo cho những cuộc họp để đánh giá kết quả kinh doanh (khách hàng gồm cả nội bộ và bên ngoài)

 • Ensure correct Sales Matrix mapping (if required)

Đảm bảo cho việc mapping giữa số sales với nhân viên kinh doanh được chính xác

 • Calculate Incentive, Award, sales contests… for Sales Staff (if required)

Tính thưởng và các chương trình thi đua cho nhân viên và quản lý của bộ phận Kinh Doanh

 • Coordinate with IT and Master Data Department to clean-up and well structure data

Phối hợp với bộ phận IT và bộ phận quản lý dữ liệu để làm sạch và sắp xếp, hệ thống hóa lại dữ liệu.

 • Provide ad-hoc analysis reports upon request.

Cung cấp những báo cáo phân tích cho những cấp quản lý khi có yêu cầu

 • Additional new tasks as per business requirement.

Sẵn sàng cho những công việc mới phát sinh cùng với sự phát triển của phòng kinh doanh

Job Requirement

1. Working Experience /Kinh nghiệm làm việc: 1 - 2 years up at a similar role / 1 - 2 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí có liên quan

IT education background is a must/ Yêu cầu tốt nghiệp từ các ngành IT

2. Skill /Kỹ năng: 

 • Strong analytical skills and logical thinking

Mạnh về kỹ năng phân tích và tư duy logic

 • Strong English ability (as they will have to work with regional data team)

Giao tiếp tốt Tiếng Anh

 • Proficient on Tableau (data analytics tool)

Am hiểu và sử dụng thành thạo về Tableau (phân tích dữ liệu)

 • Experience on pharmaceutical industry is a definite advantage

Có kinh nghiệm trong ngành dược là một lợi thế.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback