language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Trợ Lý BOD

Him Lam Land Corp.
Updated: 14/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Giúp Ban TGĐ duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty khi Ban TGĐ vắng mặt.

- Giám sát, đôn đốc các phòng ban trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng đã được phân công.

- Báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các phòng ban theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

- Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban; tham mưu kịp thời cho Ban Tổng giám đốc các giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc.

- Đề xuất các giải pháp thực hiện cho Ban TGĐ.

- Hỗ trợ các phòng ban triển khai, xử lý các vấn đề phát sinh theo yêu cầu chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.

- Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được Ban TGĐ phân công.

- Lập báo cáo thực hiện công việc của Công ty theo định kỳ quý/ năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban TGĐ; tổng hợp kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty.

- Giúp việc cho Ban TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại; tham gia cùng Ban TGĐ trong công tác đối nội/ đối ngoại, các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng.

- Thực hiện công tác thư ký trong các cuộc họp của TGĐ với đối tác, khách hàng hoặc các phòng ban (khi cần thiết).

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc..

Job Requirement

a. Trình độ

-    Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Nghiệp vụ Thư ký - Hành chính

b. Kinh nghiệm

-   Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Thư ký Giám đốc/Thư ký Ban Lãnh đạo/Thư ký Chủ tịch HĐQT.

c. Kỹ năng

-  Kỹ năng tổ chức

-  Kỹ năng giải quyết vấn đề,

-  Kỹ năng trình bày, giao tiếp

 d. Yêu cầu khác

-   Hoàn thành các nhiệm vụ chức năng.

-   Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc với các công việc đảm trách.

-   Đảm bảo tất cả thông tin có liên quan đến công việc, kế hoạch của Tổng Giám Đốc được tuyệt đối bảo mật; bảo mật thông tin công ty.

-   Giữ gìn hình ảnh và uy tín của công ty khi quan hệ bên ngoài.

-   Tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình hoạt động của công ty.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 25 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

Him Lam Land Corp.

www.himlamland.com
        You are a confident, dynamic and creative person. We – one of the best Real Estate companies in Viet Nam, will bring you an...Detail

Trợ Lý BOD

Him Lam Land Corp.

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts