Search Result For : khuyến mãi

Một vài công ty phân định các chức năng marketing một cách rất chung chung, bao gồm mọi thứ, từ nghiên cứu thị trường đến hoạch định chiến lược quảng cáo, khuyến mãi và quan hệ công chúng.

Subscribe

Create job alerts. Free and Easy

Create now
Feedback