Search Result For : ki nang tu choi

Bạn chưa bao giờ nói "không" cả? Luôn ôm đồm khi người khác cần? Việc bạn "nhún nhường" và luôn giúp đỡ sẽ tạo khuynh hướng nhờ vã. Đến lúc từ chối sẽ có cảm giác có lỗi. Nhìn đi nào, bạn còn cả tá việc quan trọng phải làm đúng không? Hãy loại bỏ cảm giác này và thực hành kỹ năng từ chối ngay nhé.

Subscribe

Create job alerts. Free and Easy

Create now
Feedback