Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 , trong đó, có chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Cụ thể, người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4-2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì:

Đối tượng nào được dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ hưu trí, tử tuất?  - Ảnh 1.

Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.