Theo quy định tại Nghị định 107/2017/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.

(2) Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.

(3) Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định 107.

Chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù.

Trường hợp nào cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo? - Ảnh 1.

- Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

- Cách tính chi phí đền bù:

+ Đối với trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 7 Nghị định 107, cán bộ, công chức, viên chức phải trả 100% chi phí đền bù;

+ Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 107, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S = F/T1 x (T1 - T2)

Trong đó:

- S là chi phí đền bù;

- F là tổng chi phí do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học;

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức được giảm chi phí đền với điều kiện mỗi năm công tác của cán bộ, công chức, viên chức (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 1% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 1,5% chi phí đến bù.

Nghị định 107/2017/NĐ-CP được ban hanh ngày 1-9-2017.