Cục Quản lý lao động ngoài nước có chức năng là gì? Cục Quản lý lao động ngoài nước có bao nhiêu phòng chức năng?

Lượt xem: 5,248

Tôi có thắc mắc là Cục Quản lý lao động ngoài nước có chức năng là gì? Cục Quản lý lao động ngoài nước có bao nhiêu phòng chức năng? Nhiệm vụ chính của Cục Quản lý lao động ngoài nước được quy định như thế nào?

Cục Quản lý lao động ngoài nước có chức năng là gì?

Theo Điều 1 Quyết định 1012/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định như sau:

Điều 1. Cục Quản lý lao động ngoài nước là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của pháp luật.
Cục Quản lý lao động ngoài nước có tên giao dịch quốc tế là Department of Overseas Labour, viết tắt là DOLAB.

Theo đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước là đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý lao động ngoài nước có chức năng là gì? Cục Quản lý lao động ngoài nước có bao nhiêu phòng chức năng?
Cục Quản lý lao động ngoài nước

Cục Quản lý lao động ngoài nước có bao nhiêu phòng chức năng?

Theo Điều 3 Quyết định 1012/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định như sau:

Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước:
1. Cục Quản lý lao động ngoài nước có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng;
2. Các phòng chức năng:
a) Phòng Đài Loan - Châu Mỹ;
b) Phòng Hàn Quốc - Tây Á - Châu Phi;
c) Phòng Nhật Bản - Châu Âu - Đông Nam Á;
d) Phòng Pháp chế - Tổng hợp;
đ) Phòng Thanh tra;
e) Phòng Thông tin - Truyền thông;
g) Phòng Kế hoạch - Tài chính;
h) Phòng Tổ chức cán bộ;
i) Văn phòng.

Theo đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước có bao nhiêu phòng chức năng, bao gồm:

- Phòng Đài Loan - Châu Mỹ;

- Phòng Hàn Quốc - Tây Á - Châu Phi;

- Phòng Nhật Bản - Châu Âu - Đông Nam Á;

- Phòng Pháp chế - Tổng hợp;

- Phòng Thanh tra;

- Phòng Thông tin - Truyền thông;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

Nhiệm vụ chính của Cục Quản lý lao động ngoài nước là gì?

Theo Điều 2 Quyết định 1012/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định Cục Quản lý lao động ngoài nước có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

+ Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; cơ chế, chính sách đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Các văn bản thỏa thuận, nội dung đàm phán về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế.

+ Tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động tổ chức cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực được giao.

- Thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo phân công của Bộ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Nghiên cứu, định hướng và thực hiện các biện pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước.

- Thẩm định, trình Bộ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp, đổi và thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ.

- Hướng dẫn việc đăng ký hợp đồng, báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; giám sát hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài; hướng dẫn nội dung, chương trình đào tạo nghề, ngoại ngữ; trình Bộ ban hành chương trình và giáo trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; quản lý hoạt động bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, tổ chức công tác quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề liên quan đến người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo phân công của Bộ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Thu, quản lý và sử dụng các nguồn thu từ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nguồn lao động và khả năng cung ứng lao động của Việt Nam với thị trường lao động ngoài nước.

Chủ trì tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình tiên tiến trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê đối tượng quản lý theo phân công của Bộ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ban, đại diện của Bộ làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài.

- Quản lý các hội, hiệp hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức trong lĩnh vực được phân công.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; hướng dẫn về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo phân công của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nghiên cứu khoa học theo phân công của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì, phối hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Quỹ Hỗ trợ Việc làm ngoài nước.

- Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Quản lý công chức, viên chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

 

  Thư Viện Pháp Luật

Việc Làm VIP ( $1000+)

Viện Thẩm mỹ y khoa Dr Hải Lê
Viện Thẩm mỹ y khoa Dr Hải Lê

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương: Cạnh Tranh

Đồng Nai

Nhất Tín Logistics
Nhất Tín Logistics

Lương: 18 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ PHƯƠNG NAM VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ PHƯƠNG NAM VIỆT NAM

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PCCC TÂN LONG HẢI
CÔNG TY TNHH PCCC TÂN LONG HẢI

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PCCC TÂN LONG HẢI
CÔNG TY TNHH PCCC TÂN LONG HẢI

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Anh Tin
Công Ty TNHH Anh Tin

Lương: 28 Tr - 32 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TM & ĐT XNK ĐẠI HƯNG
CÔNG TY TNHH TM & ĐT XNK ĐẠI HƯNG

Lương: Trên 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TM & ĐT XNK ĐẠI HƯNG
CÔNG TY TNHH TM & ĐT XNK ĐẠI HƯNG

Lương: Trên 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Bảo mật
Bảo mật

Lương: 60 Tr - 80 Tr VND

Hồ Chí Minh

LYN PROPERTY
LYN PROPERTY

Lương: 30 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LUCASTA
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LUCASTA

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

TRAN DUC GROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN ĐỨC
TRAN DUC GROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN TRẦN ĐỨC

Lương: 25 Tr - 40 Tr VND

Bình Dương

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LEVELONE VIỆT NAM

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Bảo mật
Bảo mật

Lương: 4,000 - 5,000 USD

Hà Nội

VIETAPE MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD
VIETAPE MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Công ty TNHH Olam Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Đồng Nai

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam
Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Lương: 55 Tr - 70 Tr VND

Hà Nội

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Công ty TNHH Olam Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Đồng Nai

Control Union Vietnam Co., Ltd
Control Union Vietnam Co., Ltd

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC
CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam
Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

Lương: 22 Tr - 24 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH ZIEHL-ABEGG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH ZIEHL-ABEGG VIỆT NAM

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Đồng Nai

Grace Skincare Clinic - Công Ty TNHH May Hun
Grace Skincare Clinic - Công Ty TNHH May Hun

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIAO DỊCH
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIAO DỊCH

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Panasonic Vietnam Group
Panasonic Vietnam Group

Lương: Cạnh Tranh

Hưng Yên

CÔNG TY TNHH VENESA
CÔNG TY TNHH VENESA

Lương: 10 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội

Công Ty Cổ Phần VNG
Công Ty Cổ Phần VNG

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Bảo mật
Bảo mật

Lương: 1,000 - 2,200 USD

Hồ Chí Minh

JAC recruitment Vietnam
JAC recruitment Vietnam

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Quảng Ngãi

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company
Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company
Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

BS Group
BS Group

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA

Lương: 28 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Concung.com - Con Cung Joint Stock Company
Concung.com - Con Cung Joint Stock Company

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Gritti Việt Nam
Công ty TNHH Gritti Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Bình Dương

Bài viết cùng chuyên mục

Chính phủ yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH đề xuất việc tăng lương tối thiểu
Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất việc tăng lương tối thiểu cho công nhân, người lao động.
Ai được tăng lương cơ sở, tăng lương hưu từ 01/7/2023? Mức tăng lương cơ sở, tăng lương hưu từ 01/7/2023?
Cho tôi hỏi ai được tăng lương cơ sở, tăng lương hưu từ 01/7/2023? Mức tăng lương cơ sở, tăng lương hưu từ 01/7/2023? - Câu hỏi của Minh Hà (Bắc Ninh)
Mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng từ ngày 1.7
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29.6.2023 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ 1.7.2023, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 12,5% đến 20,8%.
Lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9-2022 tại TP HCM
Do lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài nên lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9-2022 sẽ có sự thay đổi
Mới hưởng lương hưu mà qua đời là mất tiền bảo hiểm xã hội đã đóng?
Nhiều lao động lo lắng trường hợp đủ tuổi về hưu, hưởng lương hưu được vài tháng đã qua đời thì sẽ thiệt thòi quyền lợi bảo hiểm xã hội.
Đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, đảm bảo công chức tăng dần mức sống
Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, cần xác định rõ hơn nữa trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng cá nhân trong từng lĩnh vực nhằm khắc phục tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; đồng thời đẩy nhanh hơn nữa lộ trình cải cách tiền lương, đảm bảo cho cán bộ, công chức được tăng dần mức sống, yên tâm công tác.