Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Hết hạn nộp

  01/02/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo

Mô tả Công việc

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC / GOAL OF POSITION: Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác chuyên môn về kiểm soát tuân thủ nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch được giao./

Support Head of Department in professional work on compliance towards the goal of completing assigned plan."

II. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CHÍNH / MAIN MISSIONS, RESPONSIBILITIES

1. Nghiên cứu, tìm ra các biện pháp mới để chủ động phát hiện, ngăn ngừa ngăn vi phạm tuân thủ.

Research, find out new methods in order to actively detect, prevent compliance violations.

2. Chủ động thực hiện các cảnh báo sớm về tình hình và xu hướng vi phạm tuân thủ tại các đơn vị trên toàn hệ thống/

Actively implement early warnings on the situation and trend of violations in units of the system.

3. Thực hiện đánh giá chất lượng định kỳ hoặc theo các chương trình cụ thể chất lượng thực hiện công việc của các cá nhân, đơn vị nằm trọng phạm vi kiểm soát tuân thủ đảm bảo tính chính xác, an toàn, hiệu quả trong hoạt động của công ty.

Carry out the periodical quality assessment or specific programs of quality performance of individuals and units located within the scope of compliance control to ensure the accuracy, safety and efficiency in the operation of the company.

4. Tổ chức, phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các khóa đào tạo nghiệp vụ kiểm soát tuân thủ.

Organize, cooperate with related units to implement technical courses of training on compliance control.

5. Học hỏi và chuyển giao các kiến thức mới cho các thành viên của phòng./

Study and transfer new knowledge to members of the department.

6. Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng và cải thiện quy trình, chính sách về quản lý tuân thủ.

Jointly provide opinions, build and develop procedures, policies on compliance management.

7. Các công việc khác theo phân công và chỉ đạo của Trưởng phòng tuân thủ./ Other assigment under directions of the Head of Compliance Department.

Yêu Cầu Công Việc

I. KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC / EXPERIENCES AND COMPETENCIES

A. Kiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experiences

1. Bằng cấp/ Education: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hệ chính quy trở lên/ Graduating from full-time University with the major in Finance, Banking, Audit.

2. Kinh nghiệm/ Experiences: Trên 3 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực thanh tra/ kiểm tra/ kiểm toán/ kiểm soát nội bộ/ Quản trị rủi ro./

Above 3 years of experience in the field of inspection/ examination/ audit/ internal control/ risk management.

3. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English): Có khả năng đọc hiểu và giao tiếp bằng Tiếng Anh khá./

Ability to understand & communicate fairly good in English."

4. Kiến thức chung/ General knowledge

4.1 Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding: Có khả năng xây dựng các kế hoạch ngắn và trung hạn theo định hướng chiến lược chung của Công ty đồng thời hướng dẫn, truyền thông cho những người xung quanh về các giá trị cốt lõi, tầm nhìn, định hướng của Công ty./

Ability to build short-term and medium-term plans as the Company's general strategic direction. Meanwhile guiding and communicating to the employees about the Company's core values, vision and direction."

4.2 Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding: Hiểu sâu sắc các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị. Có khả năng sang tạo, cải tiến và/hoặc đề xuất ý kiến cải tiến./

Understanding the products and services of the unit. Ability to innovate, improve and/or suggest improvements.

4.3 Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/Understanding about unit's rules/procedures: Có khả năng tư vấn cho người khác, giải thích lý do phải thực hiện các bước trong quy trình. Góp ý cho các đơn vị khác trong quá trình xây dựng, cải tiến quy định/ quy trình.

Be able to advise others, explaining the reasons for implementing the steps in the process. Suggestions for other units in the process of developing, improving regulations/ procedures.

B. Năng lực, kỹ năng chuyên môn/ Competencies, professional skills

1. Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn kiểm soát/kiểm toán

    Advanced skills in control/audit

2. Kỹ năng văn phòng và phân tích dữ liệu/ Office skills and data analysis skill

3. Kỹ năng dự án và làm việc theo nhóm / Project and teamwork skills

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự

Feedback