Địa điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  5 - 0 Năm

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Hết hạn nộp

  31/01/2021

Phúc lợi

 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Ensuring the items (products and services) recorded in correct category based on functions and purposes.

  Bảo đảm mã hàng (sản phẩm, dịch vụ) được phân loại chính xác theo chức năng và mục đích.

 • Forming item setups on accounting system for recording Sales, COGS, Inventory, and Charges correspondingly.

  Tạo các thiết lập mặc định cho mã hàng trên Hệ thống kế toán nhằm ghi nhận Doanh thu, giá vốn, Hàng tồn kho, và Chi phí tương ứng.

 • Ensuring that selling and purchase prices are fully approved and strictly followed.

  Bảo đảm giá mua và giá bán đều được phê duyệt đầy đủ, và được tuân thủ chặt chẽ.

 • Managing and estimating costs: by pricing the direct & indirect materials of providing products/events, as well as consolidating the amounts of actual purchases, assessing the efficiency finally.

  Ước tính và giám sát chi phí: bằng việc định giá nguyên vật liệu trực tiếp/gián tiếp cung cấp sản phẩm/gói sản phẩm, cũng như tổng hợp lượng hàng thu mua thực tế, cuối cùng đánh giá tính hiệu quả.

 • Reviewing selling prices: ensuring that the offered prices are timely adapted with market price variations, raw material shortage, discounts/promotion. Keep selling prices posted to related departments.

  Xem xét việc lập giá bán: bảo đảm giá bán đưa ra được hiệu chỉnh kịp thời theo biến động giá thị trường, khan hiếm nguồn nguyên liệu, chiết khấu/khuyến mãi. Cập nhật giá bán cho các phòng ban liên quan.

 • Verifying purchase prices: updating the price trend by surveying/searching from reliable market sources (internet, malls, super-markets). Remain acutely aware of market prices that could impact resource costs.

  Xác minh giá mua: cập nhật xu hướng giá bằng cách khảo sát/tìm kiếm giá từ nhiều nguồn tin cậy. Thường xuyên nắm bắt giá cả có thể tác động đến chi phí chung.

 • Reviewing slow-moving/unused/expired items: timely updating the status of inventory to end-users to speed up the inventory rotation. Other issues include the spoiled/broken/mossed inventory.

  Xem xét những mục hàng tiêu thụ chậm/không sử dụng/hết hạn: kịp thời cập nhật tình trạng hàng hóa đến các bộ phận liên quan nhằm tăng tốc độ vòng quay hàng tồn kho. Các vấn đề khác gồm hàng hóa hư hỏng/bể vỡ/ẩm mốc.

 • Stocktaking on a monthly basis: proving that the G/L inventory accounts are correct.

  Kiểm kê hàng tồn kho hằng tháng: làm bằng chứng cho số dư tồn kho sổ sách.

 • Reviewing inventory variances from stock-taking: the loss issues must be acknowledged by warehouse men; the abnormal inventory status in physics should be reflected; mistakes of documents and physical counts should be limited;

  Xem xét chênh lệch kiểm kê hàng tồn kho: các mất mát/hao hụt phải được xác nhận của bộ phận liên quan; tình trạng bất thường của hàng hóa thực tế phải được ghi nhận; các sai sót do lập chứng từ và kiểm đếm cần được hạn chế.

 • Reporting the monthly cost of goods sold: All purchase/transfer orders must be fully posted in the system; inventory adjustments be recorded; the cost margin variation is well-explained.

Báo cáo giá vốn tháng: toàn bộ lệnh mua/xuất chuyển hàng phải được kết chuyển vào hệ thống; các khoản điều chỉnh tồn kho phải được ghi nhận; biến động tỷ lệ chi phí phải được giải thích hợp lý.

 • Tracking the cost percent variation: Any reasons that cause high % Cost should be pointed out so that the cost should be passed on to consumers or should new vendors be pursued for better prices on materials.

Kiểm tra biến động tỷ lệ chi phí: chỉ ra nguyên nhân làm tăng tỷ lệ phí, đề xuất hướng giải quyết hoặc là khách hàng sẽ gánh, hoặc là tìm nhà cung cấp với mức giá bán cạnh tranh hơn.

 • Reconciling the inventory accounts.

Cân đối các tài khoản tồn kho.

 • Collaborating with other departments and working with the externals on item issues.

  Phối hợp với phòng ban khác và làm việc với bên thứ 3 về các vần đề liên quan.

 • Other ad-hoc requirements relating to cost.

  Thực hiện các yêu cầu khác liên quan đến chi phí kho.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor Degree in Accounting and Auditing required.

Bằng Cử nhân chuyên ngành Kế Toán-Kiểm toán

 • Experience of at least 5 years in the Inventory Accounting field.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về kế toán hàng tồn kho

 • Proficient with processing MS-Excel/Word, accounting system.

Thành thạo MS-Excel/Word, hệ thống phầm mềm kế toán.

 • Advanced accounting skill: data analysis

Có kỹ năng phân tích số liệu kế toán

 • Prior hotel experience preferred.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn là lợi thế

 • Advance communication in English.

  Có khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Feedback