Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Deputy Finance Manager

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Ngày cập nhật: 09/01/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép
 • Chế độ tập thể dục

Mô tả Công việc

1. To organize, assign and supervise the Finance staff on their job function, performance and day-to-day operation.

2. Prepare and review the accounting, financial and other related reports/ documents for internal, external reference or circulation. And to ensure the reports are submitted accurately and timely.

3. Liaise with Head Office, Financial Institutions, auditors, tax agent and other statutory bodies on accounting and financial/ funding related matters and preparation of relevant reports.

4. Responsible to formulate and recommend procedures and policies for Finance and Accounts department for consideration and approval.

5. Responsible to coordinate and prepare the financial budget/ projection and performance target. In particular, yearly Business and Budget Plan for TTJSC and Gamuda Land.

6. Monitoring of financial performance against the budgeted/ projected financial target. Perform periodic review/ forecast and ad-hoc analysis.

7. Perform analysis on the property development costing and records, to monitor the profit and costs recognition, costs incurred and projection for final financial targets.

8. Responsible to coordinate and prepare monthly Management report and quarterly Management report (for Gamuda FMAD Meeting) together with presentation slides.

9. Responsible to coordinate and prepare Board of Management Meeting and general shareholders meeting papers and presentation slides.

10. Monitoring of contractor and consultant payment against budget.

11. Prepare and coordinate with relevant departments on the feasibility study for planned future development and/ or other investment/ development proposal.

12. Responsible to provide training, guidance and support to the Finance and Accounts team, to monitor and review their performance to ensure achievement of targeted goal and maintain reasonable quality of works.

13. Perform periodic review on the financial performance of the company, and to assist on all financial related matters.

14. Perform other related duties that may be directed or assigned by the Management from time to time.

-------------------------------------------

 1. Tổ chức, phân công và giám sát nhân viên Tài chính và Kế toán thực hiện chức năng, hiệu quả công việc và hoạt động hàng ngày.
 2. Chuẩn bị và xem xét các báo cáo, tài liệu kế toán, tài chính và các báo cáo/ tài liệu có liên quan để tham khảo nội bộ, bên ngoài, hoặc phát hành. Và đảm bảo các báo cáo được cung cấp chính xác và kịp thời.
 3. Liên lạc với Trụ sở chính,các tổ chức tài chính, kiểm toán viên, đại lý thuế và các cơ quan khác về các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán/ quỹ và chuẩn bị các báo cáo có liên quan.
 4. Chịu trách nhiệm xây dựng ngân sách và đề xuất các thủ tục và chính sách cho Bộ phận Tài chính và kế toán xem xét và phê duyệt.
 5. Chịu trách nhiệm phối hợp và chuẩn bị dự toán/ ngân sách tài chính và mục tiêu thực hiện. Cụ thể lập kế hoạch ngân sách hàng năm cho TTJSC và Gamuda Land.
 6. Giám sát các hoạt động tài chính so với mục tiêu tài chính đã hoạch định/ đã dự toán. Thực hiện việc rà soát/ dự báo định kỳ và tạm thời phân tích.
 7. Thực hiện phân tích về chi phí và các hồ sơ phát triển bất động sản, theo dõi lợi nhuận và nhận biết các chi phí, các chi phí đã phát sinh và dự toán các mục tiêu tài chính sau cùng.
 8. Chịu trách nhiệm phối hợp và chuẩn bị báo cáo Ban Giam đốc hàng tháng và hàng quý (cho Cuộc họp FMAD Gamuda) cùng với các slide thuyết trình.
 9. Chịu trách nhiệm phối hợp và chuẩn bị các văn bản, giấy tờ họp Hội đồng quản trị và Hội đồng Cổ đông và các slide thuyết trình.
 10. Giám sát việc thanh toán nhà thầu và tư vấn đối với ngân sách.
 11. Chuẩn bị và phối hợp với các bộ phận có liên quan đến việc nghiên cứu tính khả thi về sự phát triển tương lai đã hoạch định và/ hoặc đề nghị đầu tư/ phát triển khác.
 12. Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ cho tổ Tài chính kế toán, theo dõi và xem xét hiệu suất làm việc của các thành viên trong tổ để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra và duy trì chất lượng công việc hợp lý.
 13. Thực hiện rà soát định kỳ về việc thực hiện tài chính của công ty, và hỗ trợ tất cả các vấn đề liên quan đến tài chính.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác trực tiếp hoặc được Ban Giám đốc phân công từng thời điểm.

Yêu Cầu Công Việc

 1. Degree in Finance or recognized Professional qualification.
 2. Minimum 5 years working experience in Financial or Management accounting function of construction/ property development industry.
 3. Good working knowledge of statutory act related to financial accounting (Accounting Standard) and financial instruments.
 4. Strong supervising and team building skills  Able to work independently.
 5. Able to communicate with all levels, high integrity and hard working.

_________________________________________________________________

 1.  Bằng Tài chính hoặc bằng cấp Chuyên môn được công nhận
 2. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực tài chính hoặc kế toán quản trị của ngành xây dựng/ phát triển bất động sản.
 3. Kiến thức tốt về luật liên quan đến kế toán tài chính (Chuẩn      mực Kế toán) và các công cụ tài chính.
 4. Kỹ năng giám sát và xây dựng đội ngũ vững.
 5. Có khả năng làm việc độc lập.
 6. Có khả năng giao tiếp với tất cả các cấp, liêm chính và chăm chỉ.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: 30 - 40
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Qui mô công ty: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Deputy Finance Manager

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.