Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Facility Manager

Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam
Ngày cập nhật: 16/06/2018

Thông Tin Tuyển Dụng

Mô tả Công việc

Quantity: 02

 • Ensure the normal operation of factory facilities with good reliability and efficiency
 • Ensure the performance and professionalism elevation of department staff
 • Support the business growth and production requirement of the company
 • Dispatch and manage manpower to operate and maintain factory facilities based on SOP
 • Evaluate the performance of department staff./
 • Provide training course for department staff
 • Identify systematic problems and solutions based on data-driven approaches
 • Propose hardware upgrade and extension based on the production plans and the policy of the company./
 • Report the energy and water efficiency to NIKE in English monthly

---------------------------------------------------

 • 確保廠務設施以高可靠度及效率正常運轉
 • 確保部門人員工作表現及專業度提升
 • 支援公司業務成長及生產需求
 • 以標準作業流程調度管理人力以操作及維護廠務設施 (部門人員約50人,用電負載最高20MW, 污水站5座)
 • 考核部門人員績效
 • 為部門人員提供訓練課程
 • 以數據分析方法找出系統性問題及其解答
 • 依公司發展政策及生產計畫提出硬體升級及擴充。
 • 每月以英文向NIKE報告水電使用效率。

Yêu Cầu Công Việc

 • 'Bachelor's degree or above. Major in electrical or environmental engineering
 • 2-year working experience in factory facility affair or above
 • Fluently in English or Chinese (listening, speaking, reading & writing)

Knowledge:

 • Be familiar with the theory of operation of power supply system
 • Be familiar with the theory of operation of waste water treatment
 • Be familiar with the theory of operation of air conditioners

Skills:

 • Communication
 • Task dispatch
 • Staff management
 • Logical thinking

----------------------------------------------------------

Education:

 • 大學以上電機或環工學系畢業
 • 2年以上廠務部門工作經驗

Knowledge:

 • 熟悉電力系統運作原理
 • 熟悉污水處理運作原理
 • 熟悉冷凍空調運作原理

Skills:

 • 溝通
 • 工作分配
 • 人員管理
 • 邏輯思考

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

http://www.chingluh.comQui mô công ty: 20.000-49.999
Ching Luh Group was established in 1969 by our founder, Mr. Su Ching Luh. Since it’s founding almost 50 years ago, Ching Luh has established itself as one...Chi tiết

Ứng viên nộp đơn cho công việc này thường nộp:

Facility Manager

Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.