Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hà Nội - Trưởng kiểm toán nội bộ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Ngày cập nhật: 24/03/2020

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

1.Chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển hoạt động: Kiểm toán nội bộ
Responsible for establishing & implementation of internal audit strategy.

2.Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm trình Ban Kiểm soát phê duyệt.
To make the annual internal audit plan for submitting to the Control Board for approval;

3.Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ đã được Ban Kiểm soát phê duyệt và những cuộc kiểm toán đột xuất do Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc giao.
To organize the implementation of the internal audit plan that has been approved by the Control Board and the ad-hoc audit sessions as requested by the Members’ Council, the Control Board and CEO;

4.Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thường xuyên hoàn thiện phương pháp, chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ trình Ban Kiểm soát (Trừ Quy chế tổ chức và hoạt động do HĐTV phê duyệt).
To establish, amend, supplement, and constantly complete the method, policy, procedure for internal audit to submit to the Control Board (except for Statute of organisation and operation approved by Members' Council);

5.Đảm bảo kiểm toán viên nội bộ được đào tạo thường xuyên, có đủ trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ.
To ensure that internal auditors receive regular trainings, have adequate professional qualifications and skills to perform the internal audit task;

6.Điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ, trình Ban Kiểm soát phê duyệt.
To adjust the internal audit plan and submit to the Control Board for approval;

7.Đề nghị trưng tập người ở các bộ phận khác của Công ty tham gia các cuộc kiểm toán nội bộ khi cần thiết, với điều kiện đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ.
To request for additional staff from other divisions of the Company to take part in the internal audit if it may deem necessary, providing that the independence of the internal audit is ensured;

8.Dự các cuộc họp nội bộ của Công ty theo Quy chế nội bộ.
To attend the internal meetings of the Company in accordance with the internal regulation.

9.Báo cáo Ban Kiểm soát, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc khi phát hiện các vấn đề yếu kém, tồn tại, các sai phạm của hệ thống kiểm soát. Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, nhân viên Công ty.
To report to the Control Board, the Members’ Council, the CEO when finding out any weakness, shortcoming, lapse of the internal control system; and of the managers and staffs of the Company;

10.Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán. lập và gửi các báo cáo theo quy định.
To follow up the implementation of post-audit recommendations; make and submit reports as regulated by internal regulations.

11.Xem xét, đề xuất trình Ban Kiểm soát bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh của kiểm toán nội bộ (Trừ Trưởng KTNB); tổ chức bộ máy của kiểm toán nội bộ.
To consider and propose to the Control Board to appoint, dismiss, discipline, suspend& decide salary & other benefits of titles of internal audit other than Head of Internal audit; to organize the apparatus of the internal audit;

12.Trực tiếp chỉ đạo triển khai các công việc của Cơ quan kiểm toán nội bộ. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Kiểm toán nội bộ đảm bảo triển khai hiệu quả, hoàn thành kế hoạch của Cơ quan Kiểm toán nội bộ.
To directly deploy audit jobs at Internal Audit Department. To assign tasks to Internal Audit members to ensure effectiveness and completeness of the Audit Plan.

13.Thực hiện hoạt động tư vấn, tham gia vào quá trình xây dựng, cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với điều kiện không vi phạm nguyên tắc độc lập, khách quan.
To consult, participate in planning, enhance the internal control system in case of providing that the independence of the internal audit is ensured.

Yêu Cầu Công Việc

1.Bằng cấp/ Education: Bằng đại học trở lên thuộc các chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán
Bachelor degree or higher in Banking, Finance, Accounting, Audit,

2. Kinh nghiệm/ Experiences: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực vực kiểm toán/tài chính/ngân hàng phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị.
Minimum 05 years of management experience in auditing/finance/banking relevant to company's operation.

3. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English): Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Tốt
Proficiency in understanding & communicating in English.Kiến thức chung/ General knowledge
4. Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding: Có hiểu biết tốt về chiến lược, hoạt động của toàn công ty và các phòng ban trong công ty để có thể đưa ra chiến lược kiểm toán, các phát hiện, các tư vấn nhằm đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả của công ty.
Good understanding about strategy, operation of the Company and units in order to set audit strategy, audit issues, advisory to ensure the safety and effectiveness of the Company's operation.

4.1. Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding: Thấm nhuần sản phẩm, dịch vụ của đơn vị đang cung cấp. Có khả năng tư vấn chuyên sâu và điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ của đơn vị phù hợp với hoạt động của công ty và các tiêu chuẩn tiên tiến trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng.
Deeply understand products of the Company. To be able to advise and adjust goods and service relevant to company's operation and modern standards in consumer loan.

4.2. Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/Understanding about unit's rule/ procedures: Có khả năng thay đổi, điều chỉnh quy định, quy trình về kiểm toán nội bộ theo các tiêu chuẩn tiên tiến trong lĩnh vực kiểm toán và cho vay tiêu dùng.
To be able to change, adjust regulations, procedures of internal audit based on modern standards in audit and consumer loan.

Thông tin khác

  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

https://mcredit.com.vn/Qui mô công ty: 6000
TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công...Chi tiết

Các công việc tương tự

Hà Nội - Trưởng kiểm toán nội bộ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.