Địa điểm

Hà Nội

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  3 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  30/09/2021

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Purpose of Position/ Mục đích của công việc

 • Responsible for product listing of GSK and strictly follow hospital tender milestone and timeline to ensure tender dossiers submission on-time to the relevant authorities by third party.

Chịu trách nhiệm cho việc đưa vào danh sách các sản phẩm của GSK và theo sát các mốc thời gian quan trọng của thầu kênh bệnh viện để đảm bảo hồ sơ thầu được nộp đúng hạn liên quan tới việc phát hành của bên thứ ba

 • Understand the customers and stakeholders who determine whether a brand is listed or purchased, the purchasing process within the account, and the Brand Priorates so that they can support brand purchase and access in these accounts.

Hiểu khách hàng và các bên liên quan người mà quyết định tới việc đưa vào danh sách hoặc mua sắm một nhãn hàng, quy trình mua sắm/ thanh toán trong đơn vị, sự ưu tiên của các nhãn hàng để có thể hỗ trợ việc mua sắm và đưa các nhãn hàng vào các đơn vị đó

 • Partner with internal stakeholders related to these Accounts to ensure successful listing and full fill demand.

Phối hợp với các đối tác nội bộ liên quan tới các đơn vị đó để đảm bảo đưa vào danh mục thành công và cung ứng đầy đủ theo nhu cầu.

Responsibilities /Trách nhiệm:

 1. Account planning, implementation & tracking/Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi

a. Account Understanding and Analysis/ Hiểu rõ và phân tích

 • Understand the product listing process in the account & obtaining an in-depth understanding of the account’s unmet and evolving needs in the full fill demand or listing process.

Hiểu rõ quy trình đưa sản phẩm vào danh mục của đơn vị và sử dụng sự thấu hiểu các nhu cầu đạt được và không đạt được trong quá trình đảm bảo cung ứng đầy đủ theo nhu cầu hoặc quy trình đưa vào danh mục của đơn vị.

 • Identifying Account Stakeholders and understanding their perspectives on GSK, our competitors and the healthcare environment related to product listing and full fill demand.

Nhận diện các đối tác chính trong đơn vị và hiểu sự trông đợi của họ vào GSK, các đổi thủ cạnh tranh và môi trường y tế liên quan tới việc đưa sản phẩm vào danh mục và cung ứng đầy đủ theo nhu cầu.

 • Completing a competitor analysis for the account

Hoàn thành phân tích đối thủ cạnh trạnh trong đơn vị đảm nhiệm.

 • Understanding the internal Brand situation and needs relative to this account

Hiểu tình trạng và nhu cầu của nhãn hàng liên quan tới đơn vị đảm nhiệm.

b. Account Plan Development/ Kế hoạch phát triển địa bàn

 • Identifying short and long-term business opportunities & defining objectives for the account

Nhận ra cơ hội kinh doanh ngắn và dài hạn và đưa ra được các mục tiêu cho từng đơn vị.

 • Developing a plan for the Account that contains the account needs and perspectives as well as considers competitive and business challenges & obtaining a thorough understanding of GSK’s negotiation position relative to each product in their portfolio

Phát triển kế hoạch cho từng đơn vị bao gồm nhu cầu, kì vọng, cân nhắc sự cạnh tranh, thách thức và đạt được kết quả trong kinh doanh thông qua hiểu rõ vị trí đàm phán của các sản phẩm GSK trong từng danh mục của đơn vị.

 • Determining how to appropriately leverage cross-functional internal resources to achieve

listing & full fill demand in the account & defining account metrics and a tracking plan

Quyết định việc tiếp cận thúc đẩy các nguồn lực của phòng ban chức năng nội bộ để đạt được mục tiêu đưa vào danh mục và cung ứng đầy đủ theo nhu cầu trong đơn vị đảm nhận.

c. Account Plan Implementation and Tracking/ Triển khai và theo dõi kế hoạch

 • Developing and maintaining long-term engagements with customers/stakeholders within the Accounts.

Phát triển và duy trì mỗi quan hệ dài hạn với các khách hàng và đối tác trong địa bàn minh phụ trách.

 • Serving as primary GSK interface for the designated products to the business-end of the Account

Phục vụ nhu cầu chung của GSK cho những sản phẩm chính tới tận khâu cuối trong kinh doanh của các đơn vị.

 • Utilizing strong business acumen to develop compelling value-based offers for the designated products & Coordinating the efforts of other functions/divisions to conduct activities towards to achieve product listings.

Dùng sự nhạy bén kinh doanh để phát triển các đề nghị có giá trị thuyết phục cho các sản phẩm chính và kết hợp các sự hỗ trợ của phòng ban khác để quản lý các hoạt động hướng về việc đưa các sản phẩm vào danh mục.

 • Monitoring metrics according to the tracking plan and re-shaping operational activities based on learnings.

Giám sát các chí số theo kế hoạch và điều chỉnh lại các hoạt động vận hành dựa trên các bài học và kinh nghiệm.

2. Adherence the company policy on protection and confidential information/ data/ Tuân thủ theo các chính sách của công ty trong việc bảo vệ và giữ bí mật thông tin/ cơ sở dữ liệu.

3. Manage and control the expense in the most efficiency/ Quản lý và kiểm soát chi phí hiệu quả

4. New business development: new customers, new territory, new business opportunity. Regularly review and update customer database/ Phát triển kinh doanh: các khách hàng mới, địa bàn mới, cơ hội kinh doanh mới, xem lại việc đăng kí và cập nhật cơ sở dữ liệu của khách hàng.

5. Report and support Regional Key Account Manager to achieve the Company’s objectives: accomplish and submit on time the scheduled as well as ad-hoc report related to team performance, customer feedback, market information, market survey, competitor other tasks are assigned by Regional Key Account Manager/ Báo cáo và hỗ trợ Regional Key account Manager để đạt được các mục tiêu của công ty: hoàn thành và nộp đúng hạn các báo cáo trong kế hoạch hoặc phát sinh liên quan tới hiệu suất của đội nhóm, phản hồi của khách hàng, thông tin thị trường, khảo sát thị trường, cạnh tranh và các nhiệm vụ khác được giao bởi Regional Key account Manager.

Yêu Cầu Công Việc

 • Doctor or Pharmacist: required
 • Experience in managing Tenders
 • Currently working in a multi-national company: an added advantage
 • 5+ years of experience working in a customer-facing role
 • Strong knowledge of tender law & customer/business strategy
 • Understanding of local healthcare and reimbursement systems
 • Business & Financial Acumen
 • Working Across Boundaries
 • Strategic Thinking
 • Project Management
 • Productive communication
 • Problem Solving
 • Influencing /Negotiation skills
 • Customer & Market Insights
 • Customer Engagement
 • Market Access
 • Product knowledge and portfolio management
 • Regulatory and compliance knowledge
 • Account Management

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Feedback