QC Process ngành bao bì mềm

Địa điểm

Bình Dương

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 5 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  26/11/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

Đảm bảo các lô hàng trong quá trình sản xuất được kiểm soát và đáp ứng các kế hoạch chất lượng đề ra

Guaranteed that shipments in the production process are controlled and meet the quality plans. .

- Nắm bắt & thực hiện việc kiểm tra & giám sát chất lượng tất cả các công đoạn trong quy trình công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm/ Capture, check/ test & supervise the process of production technology, the product characteristics.

- Tuân thủ các hướng dẫn công việc, quy trình làm việc/ Comply with the instructions of the work, the work process

- Biết sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo lường, đọc và phân tích kết quả đo./ Proficient use of the type of measuring tool, read and analyze measurement results

- Phân loại, phát hiện các sản phẩm, bán thành phẩm sai hỏng và yêu cầu công nhân xử lý, sửa chữa./ Classification, detection of the products, product defects and require repair, processing workers

- Duy trì hệ thống chất lượng, nhập dữ liệu, ghi chép và lưu hồ sơ hàng ngày/ Quality system maintenance, data entry, record and save the profile.

- Lưu giữ mẫu kiểm tra và các kết quả kiểm tra theo quy định của quy trình kiểm soát hồ sơ và của bộ phận./ Keep the test samples and test results in accordance with the records and department control procedures

- Tham gia phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các sự cố chất lượng/ Participate in and coordinate with related departments to resolve the quality problem

- Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng hàng ngày cho trưởng ca QC/ Daily report the quality checking result to QC Shift Leader.

- Tuân thủ và giám sát GMP, ATVSTP và thực hiện 5S tại khu vực làm việc/ Monitoring compliance and GMP, food safety and implementation of 5S in the work area.

-Thực hiện một số công việc khác khi được cấp trên yêu cầu/.Participation in other tasks when the request is required.

Yêu Cầu Công Việc

1.     Knowledge (Kiến thức);  Trung cấp  –  Vocational Training School       

 1. Skills (Kỹ năng); Thời gian, tinh thần đồng đội, có tư duy logic/Time skills, Team spirit,  Having logical thinking

3.     Personal Attributes (Tố chất);Trung thực, trách nhiệm/Integrity, responsibility

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Trung cấp
 • Độ tuổi: 18 - 40
Feedback