Sales & Marketing Manager của ngành bao bì mềm

Địa điểm

Bình Dương

 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  1 - 6 Năm

 • Cấp bậc

  Quản lý

 • Hết hạn nộp

  26/11/2020

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

1. Development of sales, brand image of products.

Phát triển kinh doanh, nhãn hàng.

2. Develop, plan, and budget marketing initiatives that will drive the company’s strategic growth and community expansion; Drive the marketing strategy for the company as a member of the Leadership Team.

Phát triển, lên kế hoạch và lên chi phí cho các sáng kiến tiếp thị để thúc đẩy tăng trưởng chiến lược cho Công ty và phát triển thêm thị trường; Tham gia đội ngũ lãnh đạo định hướng chiến lược tiếp thị cho Công ty.

3. Manage the company website and other social media tools necessary to keep the company up to date and in front of our target audience.

Quản lý website của Công ty và các phương tiện truyền thông cần thiết để giữ cho hình ảnh của Công ty luôn được cập nhật trong mắt của khách hàng tiềm năng

4. Identify & approach new channels/ customer segments/markets. Lead strategically the new channel expansion and/or new category business plan by planning and supervising execution to ensure the channel grow healthily, in terms of volume/ revenue and customer satisfaction.

Nhận diện và tiếp cận các kênh / phân khúc khách hàng/ thị trường mới. Xúc tiến chiến lược mở rộng các kênh thị trường mới và/ hoặc kế hoạch kinh doanh mới bằng cách lên kế hoạch và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các kênh này phát triển bền vững về mặt doanh số/ doanh thu và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng

5. Work closely with Sales teams to implement strategies and all promotional activities with partners to drive volume and build the competitive advantages of Accredo versus other competitors in the market.

Làm việc với Phòng kinh doanh để triển khai chiến lược và tất cả các hoạt động đẩy mạnh bán hàng với các đối tác để thúc đẩy doanh số cũng như xây dựng lợi thế cạnh tranh của Accredo so với các đối thủ khác trên thị trường

6. Drive new business agenda by working cross-function to serve the needs of the channels, included but not limited to new packaging, new format of product, new way of packing, marketing and communication support, sales and trade scheme, logistic.

Đẩy mạnh chiến lược kinh doanh mới trên cơ sở xây dựng sự liên kết giữa các phòng ban chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu của các kênh kinh doanh, bao gồm nhưng không hạn chế về loại bao bì mới, kiểu cách sản phẩm mới, cách đóng gói mới, hỗ trợ tiếp thị và truyền thông, kế hoạch bán hàng và thương mại, vận tải.

7. Collaborate with the company’s internal groups (for example plant management, engineering, sales) to develop a coordinated sustainability plan. Build sustainability principles into short and long-range business planning, capital planning and operations planning.

Phối hợp với các bộ phận trong Công ty (ví dụ như đội ngũ Quản lý nhà máy, Kỹ thuật, Bán hàng) để phát triển một kế hoạch tổng thể kinh doanh bền vững. Xây dựng các nguyên tắc phát triển bền vững và ổn định cả trong ngắn hạn và dài hạn của kế hoạch kinh doanh, kế hoạch huy động vốn và kế hoạch sản xuất.

8. Provide the Sales Team updated marketing materials including brochures, samples, mailing, etc.

Cung cấp kịp thời cho Phòng Kinh Doanh các tài liệu tiếp thị mới bao gồm tài liệu quảng cáo, hàng mẫu, gửi thư, v.v.

Yêu Cầu Công Việc

1.   Knowledge (Kiến thức):

- Bachelor’s degree or higher in Business, Marketing or Economy

  Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh doanh, Tiếp thị và Kinh Tế

- Knowledge at Flexible packaging

  Có kiến thức về ngành bao bì mềm

- At least 5-year year working experiences same position

  Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

2.   Skills (Kỹ năng)

- Demonstrated understanding of in-depth sales and marketing techniques and financial principles

  Hiểu biết chuyên sâu về các kỹ thuật tiếp thị  kinh doanh và các nguyên lý tài chính

- Capability to deliver presentations and highly effective in conducting sales negotiations

  Có khả năng thuyết trình và đàm phán kinh doanh đạt hiệu quả cao

- Ability to work independently and drive customized solutions.

  Có khả năng làm việc độc lập và hướng tới các giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng

- Strong organizational and analytical skills

  Giỏi về các kỹ năng phân tích và tổ chức

- Fluent in English language

  Thành thạo Tiếng Anh

3.   Personal Attributes (Tố chất)

- Passion and motivation/ Đam mê và cầu tiến

- Integrity/ Liêm chính

- Positive attitude/ Thái độ tích cực

- Works well with others/ Làm việc nhóm

- Able to see the big picture/ Nhìn xa trông rộng

- Ability to travel internationally/ Đi công tác nước ngoài

4.   Others (Các yêu cầu khác)

- Proficient skills in MS Office/ Thành thạo về MS. Office

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Cao đẳng
 • Độ tuổi: 18 - 40
Feedback