Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Senior Accountant/ Kế Toán Viên Cao Cấp

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management
Ngày cập nhật: 22/05/2019

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô tả Công việc

You report to the CEO and you will be responsible in supervising and signing off on all aspects of the General Ledger, Vouchers (for General Ledger entries), VAT invoices, and all taxation lodgments and obligations. You will work with the Chief Accountant on all aspects of the Company’s finance, internal controls, and ad hoc matters including resolving operational issues.

Bạn báo cáo cho Tổng Giám đốc và bạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý và ký trên tất cả các hồ sơ chứng từ của Nhật ký chung, phiếu thu chi (đối với các mục Nhật ký thu chi chung), hóa đơn VAT, và tất cả các khoản nghĩa vụ nộp thuế. Bạn sẽ làm việc với Kế toán trưởng trên tất cả các khía cạnh của công ty như tài chính, kiểm soát nội bộ và các vấn đề đặc biệt khác bao gồm giải quyết các vấn đề hoạt động vận hành

Responsibilities/Trách nhiệm

 • Maintain and implement proper accounting and internal control systems in accordance with Hong Kong Head Office & Company’s policies and statutory requirements as well as for prevention of fraud & errors. Duy trì và thực hiện hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ phù hợp theo các chính sách, yêu cầu theo luật định của Trụ sở Chính tại Hồng Kông và của Công ty cũng như để ngăn ngừa gian lận & sai sót.
 • Review detailed general ledger to ensure proper accounting treatment including review monthly, quarterly, and annual balance schedules, reconciliations and cash flow. Xem xét sổ cái chi tiết để đảm bảo xử lý nghiệp vụ kế toán phù hợp bao gồm xem xét lên kế hoạch số dư, đối chiếu và dòng tiền hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
 • Produce timely and accurate management reports for submission to internal and external parties in accordance with Vietnam Accounting Standards (VAS) and Financial Reporting Standards (FRS) to Head Office. Lập các báo cáo quản lý kịp thời và chính xác để nộp cho các đối tác bên trong và bên ngoài theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực báo cáo tài chính (FRS) cho Trụ sở chính.
 • Prepare yearly budget and monthly/quarterly forecasts including monitoring of variance between actual against budget/ forecast, with inputs from the CEO and advice of the various department heads, as directed by the CEO. Chuẩn bị ngân sách hàng năm và ước tính hàng tháng / hàng quý bao gồm giám sát sự khác biệt giữa thực tế so với ngân sách / ước tính, với các dữ liệu được đưa vào từ Tổng Giám Đốc và ý kiến của các trưởng bộ phận khác, theo chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc.
 • Supervise day to day operations of finance team & coaching the team in complying with accounting standards as well as requirement set by Head Office, as well as review all business expense reports and submissions to comply with the companies’ standards and policies. Giám sát hoạt động hàng ngày của nhóm tài chính & huấn luyện nhóm tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán cũng như yêu cầu do Trụ sở chính đặt ra, cũng như xem xét tất cả các báo cáo chi phí kinh doanh và sự đệ trình nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn và chính sách của công ty.
 • Ensure that yearly, monthly, quarterly and other statutory audits and submissions are completed within the deadlines for local statutory requirements and deadlines given by Head Office.
 • Đảm bảo rằng việc đệ trình báo cáo hàng năm, hàng tháng, hàng quý và các báo cáo kiểm toán khác theo luật định được hoàn thành trong thời hạn yêu cầu và thời hạn theo luật định của địa phương và thời hạn do Trụ sở chính đưa ra.
 • Prepare and perform ad-hoc reports/information requested by Management or by Head Office from time to time as well as tasks and other responsibilities arising related to accounting and finance matters. Chuẩn bị và thực hiện các báo cáo / thông tin đặc biệt do Ban Quản lý hoặc Trụ sở chính yêu cầu theo thời gian cũng như các nhiệm vụ và các trách nhiệm khác phát sinh liên quan đến các vấn đề tài chính và kế toán.
 • Prepare/ review and assist in tax submission, tax planning & tax finalization for the company and its employees. Chuẩn bị/xem xét và hỗ trợ nộp thuế, lập kế hoạch thuế và quyết toán thuế cho công ty và nhân viên của công ty.
 • Maintain accounting databases for each wind and solar project and in line with the company’s filing system. Duy trì cơ sở dữ liệu kế toán cho từng dự án năng lượng gió và mặt trời phù hợp với hệ thống lưu hồ sơ của công ty.
 • Liaise with internal/ external auditors, tax authorities and any relevant government bodies in relation to accounting & finance matters. Liên lạc với kiểm toán viên nội bộ / bên ngoài, cơ quan thuế và bất kỳ cơ quan chính phủ nào có liên quan đến các vấn đề tài chính và kế toán.
 • Ensure billings to customers and contractors are processed on time in line with the practices of the Company. Đảm bảo xuất hóa đơn cho khách hàng và thanh toán cho nhà thầu được xử lý đúng hạn theo thực tế của Công ty.
 • Various other tasks requested by management. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

 • Undergraduate/University Degree in Accounting, Finance or related disciplines. Bằng Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, hoặc các ngành liên quan;
 • Minimum of 3-5 years of experience in related fields; Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan;
 • Knowledge and utilization of Industry best practices; Có kiến thức và thực tiễn tốt về ngành;
 • Expert knowledge in Vietnamese Accounting Standards (VAS) required; Yêu cầu có kiến thức chuyên sâu về Tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (VAS);
 • Have experience in International Accounting Standards; Có kinh nghiệm về các Tiểu chuẩn kế toán quốc tế;
 • Chief Accountant Certificate is not required but bonus; Không yêu cầu có bằng kế toán trưởng, nhưng sẽ là lợi thế;
 • Ability to prioritize and manage multiple tasks; Khả năng dành ưu tiên và quản lý nhiều công việc;
 • Proficent in Accounting Software; Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán;
 • Excellent English and Vietnamese verbal and written skills mandatory; Yêu cầu kỹ năng nói, viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt;
 • Motivated and self-starter is a plus; Tích cực tận tụy và chủ động là ưu điểm
 • High proficiency in MS Office Software (Word, Excel, Outlook and Power Point) required; Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office (Word, Excel, Outlook và Power point); 
 • Excellent communication skills, personable, team player. Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, tinh thần đồng đội.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management

https://www.upcrenewables.com/
UPC Renewables Group, a leading worldwide Renewable Developer with over Twenty years of Global experience pioneering and building world class wind and solar...Chi tiết

Các công việc tương tự

Senior Accountant/ Kế Toán Viên Cao Cấp

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.