Chào bạn,

Đăng nhập xem việc làm phù hợp

language
1

Đăng ký nhận email thông báo việc làm để không
bỏ lỡ cơ hội, giúp bạn thăng tiến trong nghề nghiệp.

 
Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Store Manager - HN

Openasia Group
Ngày cập nhật: 09/10/2018

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

 1. Profit and Loss Management

1. Quản lý lãi và lỗ

 • Plans the development of sales in your boutique
 • Lập kế hoạch phát triển bán hàng trong cửa hàng
 • Builds up the annual budget, keeps track of all foreseeable sales and expenses
 • Xây dựng ngân sách hàng năm, theo dõi tất cả doanh thu và chi phí dự kiến
 • Achieves net profitability in line within the agreed budget
 • Đạt được lợi nhuận trong phạm vi ngân sách đã thỏa thuận
 • Prepares weekly sales summary and monthly reports per requires
 • Chuẩn bị tóm tắt bán hàng hàng tuần và báo cáo hàng tháng theo yêu cầu
 1. Sales Management

2. Quản lý bán hàng

 • Have good customer database and good relationship with them
 • Có cơ sở dữ liệu khách hàng tốt và mối quan hệ tốt với họ
 • Ensures that all clients are properly served
 • Đảm bảo rằng tất cả khách hàng được phục vụ tốt nhất
 • Develops a selling strategy based on market trends, sales objectives and inventory control
 • Xây dựng chiến lược bán hàng dựa trên xu hướng thị trường, mục tiêu bán hàng và kiểm soát hàng tồn kho
 • Implements this strategy with a quality and customer-service oriented sales policy
 • Thực hiện chiến lược này với chính sách bán hàng theo định hướng chất lượng và dịch vụ khách hàng
 • Ensures that all the sales team fully understands the selling strategy and applies it
 • Đảm bảo rằng tất cả các nhóm bán hàng hiểu đầy đủ về chiến lược bán hàng và áp dụng nó
 • Prepares sales budget every year
 • Chuẩn bị ngân sách bán hàng mỗi năm
 1. Buying

3. Mua

 • Implements a proper buying strategy, based on the specificity of your boutique (demand, inventory and sales objectives)
 • Thực hiện chiến lược mua phù hợp, dựa trên tính đặc thù của cửa hàng (nhu cầu, hàng tồn kho và mục tiêu bán hàng)
 1. Inventory

4. Hàng tồn kho:

 • Manages inventories in a pro-active way in order to increase the sales and keep a financially healthy stock level
 • Quản lý hàng tồn kho một cách chủ động để tăng doanh thu và duy trì mức độ tài chính lành mạnh về mặt tài chính
 • Be fully aware of the inventory of all product lines at all times, anticipating stock build-up and shortages, and maintaining reasonable levels as much as possible
 • Nhận thức đầy đủ về hàng tồn kho của tất cả các dòng sản phẩm mọi lúc, dự đoán tình trạng tích lũy và số lượng thiếu hụt và duy trì mức hợp lý càng nhiều càng tốt
 • Optimizes sales in the boutique by ensuring that needed stock is available, regularly reordering
 • Tối ưu hóa doanh số bán hàng trong cửa hàng bằng cách đảm bảo rằng nguồn hàng luôn có sẵn, thường xuyên sắp xếp lại
 1. Merchandising

5.Bán hàng

 • Trains the sales team to develop proper merchandising skills
 • Đào tạo đội ngũ bán hàng để phát triển kỹ năng bán hàng phù hợp
 • Maintains boutique display and environment with company set standard of daily operation
 • Duy trì sự trưng bày và môi trường với tiêu chuẩn thiết lập hàng ngày của công ty
 1. Customer Service

6.Dịch vụ khách hàng

 • Ensures that each member of the sales team provides an excellent service to each individual entering the boutique, in line with Tam Son’ standards of customer service
 • Đảm bảo rằng mỗi thành viên của nhóm bán hàng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho từng cá nhân mua hàng, phù hợp với tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng của Tam Sơn
 • Develops sales and goodwill through proper service to all clients
 • Phát triển bán hàng và sự tín nhiệm đối với khách hàng thông qua dịch vụ phù hợp với tất cả khách hàng
 • Always be present and back-up your team in case of conflicts
 • Luôn luôn có mặt và giải quyết các trường hợp xung đột trong nhóm của mình.
 1. Team Management

7.Quản lý nhóm:

 • Motivates your sales team to serve all clients in excellent standards
 • Thúc đẩy đội ngũ bán hàng phục vụ tất cả khách hàng theo các tiêu chuẩn xuất sắc
 • Employs and retains high quality staff, at the right compensation level
 • Sử dụng và duy trì đội ngũ nhân viên chất lượng cao.
 • Keep track of each individual performance, defining tasks and setting goals
 • Theo dõi từng hoạt động cá nhân, xác định nhiệm vụ và đặt mục tiêu
 • Ensures that the team receives proper training regularly in order to develop customer service, product knowledge and selling skills
 • Đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên nhận được sự đào tạo phù hợp thường xuyên để phát triển dịch vụ khách hàng, kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng
 • Oversees and ensures all leaves taken are in line with company policies and procedures while all untaken annual leaves are properly managed
 • Giám sát và đảm bảo tất cả các trường hợp nghỉ việc được thực hiện phù hợp với chính sách và thủ tục của công ty .
 • Creates a sense of team spirit, discipline and mutual respect, as well as dedication and loyalty to the company
 • Tạo cảm giác tinh thần đồng đội, kỷ luật và tôn trọng lẫn nhau, cũng như sự cống hiến và trung thành với công ty
 • Ensures that everyone on the team receives proper support in order to achieve their full potential
 • Đảm bảo rằng mọi người trong nhóm nhận được sự hỗ trợ phù hợp để bộc lộ được hết tiềm năng của họ
 1. Sales Administration

8.Quản trị bán hàng:

 • Ensures that procedures and systems are clearly understood, run smoothly and comply with the ever-changing needs of the sales activities
 • Đảm bảo rằng các quy trình và hệ thống được hiểu rõ ràng, chạy trơn tru và tuân thủ các nhu cầu luôn thay đổi của hoạt động bán hàng
 • Ensures that all sales activities are properly processed according to the company’s procedures
 • Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động bán hàng được xử lý đúng theo quy trình của công ty
 • Processes proper sales reporting according to the company’s procedures
 • Cách thức báo cáo bán hàng phù hợp theo quy trình của công ty
 1. Communications

9.Truyền thông

 • Assists the Marketing Team to implement any communication activities in relations with your boutique
 • Giúp đội ngũ tiếp thị thực hiện bất kỳ hoạt động giao tiếp nào trong các mối quan hệ với cửa hàng
 • Proposes to the Marketing Team all communication activities which could help achieve the sales objectives of your boutique
 • Đề xuất với Nhóm tiếp thị tất cả các hoạt động truyền thông có thể giúp đạt được mục tiêu bán hàng
 • Be at all times a proper “ambassador” for Brands with all visitors of the boutique, and to ensure that each member of the sales team also acts as an “ambassador” of the brand
 • Luôn luôn là "người đại diện" thích hợp cho các Thương hiệu với tất cả khách hàng của cửa hàng và đảm bảo rằng mỗi thành viên của nhóm bán hàng cũng đóng vai trò là "người đại diện" của thương hiệu

Yêu Cầu Công Việc

 • Keeps up the boutique in excellent states at all times
 • Luôn giữ cho cửa hàng được sang trọng mọi lúc.
 • Ensures proper maintenance and renovation works, in line with the agreed budget
 • Đảm bảo các công việc bảo trì và cải tạo phù hợp
 • Aware of the neighboring property market and to inform your supervisor of any opportunities
 • Nhận thức được thị trường lân cận và thông báo cho người giám sát về bất kỳ cơ hội nào
 • Good understanding about luxury fashion 
 • Hiểu biết tốt về thời trang cao cấp
 • Possess a minimum of four years of working experience in retail and/or hospitality, preferably within luxury goods as well as the network in the industry
 • Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ và / hoặc khách sạn, tốt nhất là trong các mặt hàng xa xỉ cũng như mạng lưới trong ngành.
 • Experience in a senior management role                     
 • Kinh nghiệm trong vai trò quản lý cấp cao
 • Demonstrated leadership ability/team management (Strong leadership attitude)
 • Chứng minh khả năng lãnh đạo / quản lý đội ngũ
 • Good communication (eloquent, orally as well as in writing) and interpersonal skills (communicate well with clients and colleagues)
 •  Giao tiếp tốt (hùng biện, bằng miệng cũng như bằng văn bản) và kỹ năng giao tiếp (giao tiếp tốt với khách hàng và đồng nghiệp)
 • Commercial mindset 
 • Tư duy thương mại
 • Result and customer oriented
 • Định hướng khách hàng và kết quả
 • Strong competitive attitude
 • Có tinh thần cạnh tranh

Thông tin khác

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Openasia Group

www.openasiagroup.comQui mô công ty: 1000
Established as an investment firm operating in Vietnam since 1994, Openasia has rapidly developed into a diversified group of companies led by a strong...Chi tiết

Các công việc tương tự

Store Manager - HN

Openasia Group

Nhận email việc làm tương tự

Tạo thông báo việc làm tương tự với việc làm này.